بهترین روانشناس مشهد

روانکاوی چیست؟

 روانکاوی کردن یک فرد ، پی بردن به ریشه های ناخوداگاه طرف می باشد.

در عالم بیداری بیشتر خوداگاه فعالیت می کند ولی در عالم خواب ناخوداگاه فعالیت خود را شروع می کند.

 بهترین روانشناس مشهد

بهترین روانشناس مشهد 09154433487

روانکاوی چیست؟

تنها طریق روانکاوی کردن یک فرد ، پی بردن به ریشه های ناخوداگاه طرف می باشد.

در عالم خواب  ناخوداگاه فعالیت خود را شروع می کند ولی در عالم بیداری بیشتر خوداگاه فعالیت می کند .

روانکاوی کردن یک فرد بدون تفسیر خواب طرف امکان ندارد یا امکانش کم است چون دسترسی به حد اعلای ناخوداگاه در تفاسیر رویاهای شخص اتفاق می افتد .

برای روانکاوی روش هپنوتیزم را به کار می برند اما بیمار بعد از بیدار شدن از خواب هیپنوز به حالت قبلی برمیگردد و تکانه های بیماری وی از بین نمی رود و تنها روانشناس به

ناخوداگاه طرف اشراف دارد و خود بیمار بعد از بیدارشدن چیزی به خاطر نمی آورد.

برای اینکار به جای هپنوتیزم روش تداعی آزاد رو جایگزین کردند .

روش تداعی آزاد به بیمار میگفت از ی جایی شروع به حرف زدن بکنه از حادثه ای که برایش زجر آور و تلخ ، بیمار وقتی حرف میزد از نطقش و جاهایی که لکنت زبان می گرفت .

و یا از یک حادثه ای که ناراحت بود و جایی که بیمار "مقاومت" می کرد و میل به فاش کردن آن قسمت از خود واقعیش رو نداشت همان نقطه مچ بیمارش رو می گرفت.

کشف مقاومت بیمار به منزله ی یک قدم به جلو در روانکاوی بیمار به حساب میاد.

در تداعی آزاد بیمار در جریان روانکاوی قرار می گیرد .

در اصل روانکاوی در وهله اول شکستن همین مقاومتهاست ، مقاومتی که توسط بیمار اتفاق می افتد و به شدت و حدت مقاومت و زبده بودن روانکاو بستگی داره که طول درمان

چقدر طول بکشد .

در مرحله بعدی در روانکاوی بیمار ، سخنانش را به کمک روانکاو از ناخوداگاه به خوداگاه می آورد یعنی اعتراف گرفتن یا انتقال اعمال پنهان بیمار توسط روانکاو است ، روانکاو و بیمار

باهم همسو می شوند و به هم کمک می کنند تا معمای ناخوداگاه بیمار را بیابند .

هنگام انتقال مفاهیم از ناخوداگاه ، بیمار با حالت لرزش  بدن و ضعف و پلک زدن هیستریکی و این کلمه ممنوعه را به بیرون پرتاب می کند و درمان محقق می شود.

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1