بهترین روانشناس مشهد

زود رنجی در کودکان

حاصل یک زخم روحی شامل موارد زیر است!

 تهدید - تحقیر - توهین - تمسخر

 

 و یا محصول توجه افراطی والدین !

 

 بهترین روانشناس مشهد


بهترین روانشناس مشهد 09154433487

زود رنجی در کودکان ، یا حاصل یک زخم روحی است و یا محصول توجه افراطی والدین !

 

زخم‌هایی که ممکن است از ۴  تا  آسیب‌ رسان حاصل شده باشد؛

 

➖ تهدید

 

➖ تحقیر

 

➖ توهین

 

➖ تمسخر

 

برای تغییر رفتار این کودکان ، قبل از هر چیز باید والدین آن ها رفتارهای شان را تغییر دهند! 

 

قانونمند بودن ، توجه کردن و پاداش دادن از سوی والدین کلید تغییر رفتار این کودکان است. 

 

رفتارهای مطلوب را دقیقا برای کودک تشریح کنید و مثال های عینی را که قبلا اتفاق افتاده است برایش توضیح دهید یعنی صراحتا عنوان کنید که کدام رفتار درست و کدام رفتار

 

اشتباه بوده است.

 

زمانی که کودک شما در مقابل اجابت نشدن خواسته اش گریه نمی کند همان زمان او را در آغوش بگیرید و بگویید که از این برخورد او خیلی خوشحال شده اید.

 

در مقابل هر رفتاری از کودک که سلطه گری او را نشان می دهد بدون آن که عصبانی شوید یا حالت قهر به خود بگیرید به کار دیگری مشغول شوید و یا آن مکان را به طور موقت

 

ترک کنید.

 

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1