نشانه‌هایی در اضطراب که مشهود نیستند

 • تصور می کنید که سایرین شما را اصلا دوست ندارند یا ازاینکه در کنار شما باشند ناراحت هستند.
 •  
 •  خستگی بسیار زیادی دارید.
 •  
 • احساس عذاب وجدان و  گناه شما زیاد است . 

 نشانه‌هایی در اضطراب که مشهود نیستند

نشانه‌هایی در اضطراب که مشهود نیستند

 

 • تصور می کنید که سایرین شما را اصلا دوست ندارند یا ازاینکه در کنار شما باشند ناراحت هستند.
 •  
 •  خستگی بسیار زیادی دارید.
 •  
 • احساس عذاب وجدان و  گناه شما زیاد است .  
 •  افراد مضطرب اکثرا نسبت به آنچه می گویند یا کاری که انجام داده اند بیشتر توجه دارند آنها اغلب موقعیت های پیشین خود را بی حد و اندازه تجزیه و تحلیل می کنند
 • و اشکلی را در خود کشف می کنند.
   

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1