موانع برقراري ارتباط با سایرین

 

 بهترین روانشناس مشهد

 

 

موانع برقراري ارتباط با سایرین


  • یکی از این موانع برچسب زدن به سایرین است

  • دومین مانع قضاوت كردن دیگران

  • و سومین آن موانع مسخره كردن سایرین می باشد

  • چهارمین ان موانع دخالت كردن در امور دیگران است .

  • پنجمین ان موانع نصيحت مداوم می باشد .

  • ششم انتقاد كردن می باشد .

  • هفتم مغرور بودن

  • هشتم چاپلوسي کردن 

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1