بهترین روانشناس مشهد - سلامت روان

 

شش بعد سلامت روان عبارتند از؛

 

۱. اول خود پذیری


۲. دوم داشتن روابط مثبت با دیگران


۳.سوم خودمختاری

 

 بهترین روانشناس مشهد - سلامت روان

 

 

بهترین روانشناس مشهد - سلامت روان 09154433487

 

شش بعد سلامت روان عبارتند از؛

 

۱. اول خود پذیری


۲. دوم داشتن روابط مثبت با دیگران


۳.سوم خودمختاری


۴. چهارم داشتن تسلط بر خود و محیط 


۵. پنجم داشتن هدف در زندگى


۶. ششم رشد شخصی

١. خودپذیری :


این یعنی که از نگرش مثبت به خود برخوردارهستند ، جنبه های متعدد خود را پذیرفته ، مانند ویژگیهای مثبت و منفی مثل نقاط ضعف خودمان.

 

٢.داشتن روابط مثبت با دیگران :


یعنی داشتن روابط رضایتبخش ، گرم و مطمئنی با دیگران که  به رفاه دیگران اهمیت داده و صمیمیت و محبت برخوردار هستند، و صلح  در روابط انسانی را درک میکنند.

 

٣.داشتن خودمختاری :


رفتارشان را از درون تنظیم میکنند و با معیارهای شخصی خودشان را ارزیابی میکنند.

 

در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت میکنند و خودمختار و مستقل هستند.

 

٤. مسلط بودن  بر خود و محيط :


در رابطه با اداره کردن خود و محیط، احساس تسلط و شایستگی میکنند 

 

می توانند موقعیتهایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و خواسته ها یا ارزشهای شخصی مناسب باشد.

 

٥. با هدف بودن در زندگى :


در زندگی هدف دارند؛ احساس میکنند زندگی حال و گذشته معنی دارد، برای زندگی کردن برنامه و هدفهایی دارند.

 

٦. رشد شخصی :


احساس میکنند جریان رشد ادامه دارد، خود را رشد کننده و گسترش یابنده میبینند، به روی تجربیات جدید گشوده هستند، به صورتی تغییر میکنند که بیانگر خودآگاهی و اثربخشی بیشتر

 

است.

{module سه بنر انواع مشاوره}

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1