مشاور کودک خوب در مشهد

چند نکته برای تربیت کودک مودب

 فرزندت خیلی دروغ میگه ؟ چون بهش خیلی گیر میدی

فرزندت ترسوست ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ...

مشاور کودک خوب در مشهد

مشاور کودک خوب در مشهد 09154433487

چند نکته برای تربیت کودک مودب

قابل توجه والدین !

فرزندت خیلی دروغ میگه ؟ چون ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ...

فرزندت اعتماد به نفس نداره ؟ چون ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ...

فرزندت کم حرفه ؟ چون ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ...

فرزندت دزدی می کنه ؟ چون ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﻮﺯﯼ...

فرزندت ترسوست ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ...

فرزندت به دیگران احترام نمیزاره ؟ چون ﺻﺪﺍﺕ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺁﺭﯼ...

فرزندت همیشه عصبیه ؟ چون ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ...

فرزندت بخیله ؟ چون ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ...

فرزندت به دیگران پرخاش می کنه ؟ چون ﺗﻮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ...

فرزندت ضعیفه ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ...

فرزندت داد و فریاد می کنه ؟ چون ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯼ...

فرزندت ناراحتت می کنه؟ چون ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺶ...

فرزندت گوشه گیره ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ...(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ‏)

{module سه بنر انواع مشاوره}

سخن آخر 

کودکان خود را کتک می زنند، چون نمی دانند خشم خود را چگونه نشان دهند ، بعلاوه آنها رابطه برابر را دوست ندارند .

بدترین واکنش والدین در مقابل زدن کودک ، زدن روی دست کودک است.

والدین هرگز نباید کار اشتباه کودک را تکرار کنند .

با نصیحت ، صحبت ، توضیح ، و تنبیه کودک ، این مشکل تنها تشدید خواهد شد .

 
 
 
  
الو روانشناس
  سامانه الو روان شناس
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1